โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 10  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-595-1169
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(​Mission)
 

1.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สู่ความเป็นสากล

2.พัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

2. ผู้เรียนเป็นคนดีตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ค่านิยมพื้นฐาน มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ ตามวัย

3. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4. มีความรู้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

5.มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี

6.อาคารสถานที่เอื้อเฟื้อต่อการเรียนการสอน

7.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

8.แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

9. การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

10.การ ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.ความเข้มแข็งขององค์กร